آستانه تشخیص پلاک جانمایی دوربین پلاک خوان

 

  • پیدا کردن آستانه شناسایی پلاک در بهترین تنظیمات دوربین در حالت واقعی:

 

آستانه تشخیص دوربین پلاک خوان

آستانه تشخیص دوربین پلاک خوان

اکنون باید بدانیم که در حالت تست واقعی هرکدام از حالتها کدام حالت برای شناسایی آستانه تشخیص دوربین پلاک خوان پلاک در نرم افزار پلاک خوان  مناسبتر خواهد بود. تحقیق دوم را مبنی بر فاصله شناسایی پلاک در کیفیتهای مختلف ایده آل در زاویه صفر درجه در روبروی پلاک و در روز انجام میدهیم.

در این تحقیق که با دوربین ذکر شده انجام شد در حالت زوم بر روی حداکثر و در حالت فیکس بر روی حداقل تنظیم گردید. نتایج بدست آمده مطابق جدول بشرح ذیر میباشد:

ردیف

رزولوشن

تعداد فریم در ثانیه

کیفیت

آستانه شناسایی پلاک (متر) در حالت زوم

آستانه شناسایی پلاک (متر) در حالت معمولی

زمان شناسایی پلاک (میلی ثانیه)

درصد مصرف پردازنده

1

3M

10

عالی

23

8.5

2500

75

2

3M

15

معمولی

21

8

1600

73

3

3M

10

بد

19

7

1000

65

4

2M

15

عالی

19

7

1000

73

5

2M

10

معمولی

19

7

600

55

6

2M

15

بد

17

6.5

800

60

7

1M

15

عالی

12

4.5

400

43

8

1M

15

معمولی

12

4.5

200

38

9

1M

15

بد

11

4

200

30

نتیجه گیری:

باتوجه به مدت زمان سپری شده برای شناسایی پلاک توسط نرم افزار تشخیص پلاک خودرو و یکسان بودن فاصله آستانه شناسایی پلاک[1] تنظیم بودن رزولوشن بر روی 3 مگاپیکسل به صرفه نیست و لذا استفاده از دوربین 3 مگاپیکسل صرفا جهت داشتن لنز بهتر در شناسایی پلاک در سیستم کنترل تردد مناسب هستند، بنابراین ردیفهای 1 و2 و3 از لیست ما حذف خواهند شد.

در مقایسه 4 و5  با توجه به اینکه مورد 5 درصد مصرف سی پی یو کمتر با متراژ بالاتر شناسایی پلاک دارد پس مورد 5 نسبت به 4 بهتر و نیز در مقایسه مصرف پردازش و بهتر بودن متراژ شناسایی نسبت به مورد 6 بنابراین مورد 5 از همه گزینه ها در رزولوشن 2 مگا پیکسل بهتر خواهد بود.

در مقایسه رزولوشن 1 مگا پیکسل مورد 8 از 7 بهتر خواهد بود چرا که آستانه شناسایی پلاک هر دو یکسان میباشد اما مورد 8 درصد مصرف کمتری از پلاک را خواهد داشت، و در مقایسه مورد 8 و 9 با از دست دادن 1 متر از آستانه شناسایی پلاک 8 درصد از مصرف پردازنده خواهیم کاست ، پس میتوان نتیجه گرفت استفاده از گزینه 9 برای سیستمهای با سی پی یو ضعیفتر و گزینه 8 برای سی پی یو های قویتر مناسب خواهند بود.

اگر هدف از پلاک خوانی متراژهای دور دستتر باشد میتوانید از 2 مگا پیکسل گزینه 5 استفاده کنید، بنابراین با فیلتر کردن گزینها میتوانیم از جدول خصوصیات زیر برای تنظیم دوربین خود جهت پلاک خوان استفاده کنیم:

رزولوشن

تعداد فریم در ثانیه

کیفیت

آستانه شناسایی پلاک (متر) در حالت زوم

زمان شناسایی پلاک (میلی ثانیه)

درصد مصرف پردازنده

توضیحات

2M

10

معمولی

19

600

55

بهترین حالت برای شناسایی پلاک از راه دور

1M

15

معمولی

12

200

38

بهترین حالت برای شناسایی از راه متوسط با سی پی یو خوب

1M

15

بد

11

200

30

بهترین حالت برای شناسایی از راه متوسط با سی پی یو ضعیف یا چند دوربینه

[1] منظور فاصله ای است که در آن قاب پلاک شناسایی میگردد که معمولا عمل قرائت پلاک 1تا 2 متر پس از آن انجام میشود (آستانه تشخیص دوربین پلاک خوان)