شرح تعرفه شیفتی و 30 دقیقه ای نرم افزار پارکینگ

تعرفه 30 دقیقه ای: نحوه تفسیر فیلدهای موجود در بر تعرفه همانند ساعتی1 است با این تفاوت که پس از یکساعت اول هر 30 دقیقه به تعرفه اضافه میشود.
چند نمونه از حالتهای خاص این تعرفه را بررسی میکنیم:
0 روز و 0 ساعت و 41 دقیقه : 1.000 تومان
0 روز و 1 ساعت و 21 دقیقه : 1.500 تومان (1000 تومان ورودی+500 تومان نیم ساعت بعدی)
0 روز و 1 ساعت و 33 دقیقه : 2.000 تومان (1000 تومان ورودی + 2 تا نیم ساعت 500 تومانی)
0 روز و 6 ساعت و 1 دقیقه : 1000 تومان ورودی + 10×500(نیم ساعتهای دوم به بعد) = 6.000 تومان (1 دقیقه تخفیف در نظر گرفته شده است)

تعرفه شیفتی : صرفنظر از مدت توقف بر اساس ساعتهای توقف در پارکینگ مبلغ محاسبه میشود.همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید 2 شیفت با تایمهای مشخص در نظر گرفته میشود که هر کدام مبلغ خود را خواهد داشت در اینجا دقت کنید بازهای تعریف شده طوری باشد که با هم تداخل نداشته و نیز 24 ساعت روز را مد نظر قرار دهد.

چند نمونه از حالتهای خاص این تعرفه را در نرم افزار بررسی میکنیم:
تاریخ و ساعت ورود تاریخ و ساعت خروج مدت توقف مبلغ محاسبه شده
01/01 – 00:00 01/01 – 17:45 17 ساعت و 45 دقیقه 15.000 تومان
01/01-00:00 02/01-13:10 1روز و 13 ساعت و 10دقیقه 30.000 تومان
01/01-06:25 01/01-08:25 2 ساعت 15.000 تومان
01/01-13:01 01/01-23:01 10 ساعت 5.000 تومان