فراخوانی توابع در c++

فراخوانی توابع در c++ سی پلاس پلاس

برنامه نویسی c++

1- فراخوانی توابع با مقدار در c++ سی پلاس پلاس :

مقادیر متغیرها به تابع فرستاده میشود و در آنجا توسط پارامترهای معمولی تابع دریافت میگردد.

2- فراخوانی تابع با آدرس در c++ سی پلاس پلاس :

آدرس متغیرها به تابع فرستاده میشود و در تابع توسط پارامترهایی از نوع اشاره گر دریافت می گردد.

فراخوانی توابع در c++ سی پلاس پلاس

مثال :


void f1( int,int);
void main()
{
  int a=8 , b=12;
  f1(a,b)
  cout<<a<<b;
}
void f1( int a,int b)
{
  a++;
  b--;
  cout<<a<<b;
}

مثال فراخوانی با آدرس :


void f1(int * , int *);
void main()
{
  int a=8 , b=12;
  f1 (&a , &b);
  cout<<a<<b;
}
void f1(int *p1 , int *p2)
{
  (*p1)++;
  (*p2)--;
  cout<<*p1<<*p2;
}

مثال :

تابعی بنویسید که ضرایب یک معادله ی درجه دوم در c++ را به عنوان پارامتر دریافت کند

و ریشه هایش را محاسبه و چاپ کند. تابع باید تعداد ریشه های معادله را بازگرداند.

مقادیر ریشه ها در تابع فراخواننده ی این تابع باید قابل استفاده باشد.


void main()
{
  int n;
  float a,b,c,x1,x2;
  cin>>a>>b>>c;
  n=f1(a,b,c,&x1,&x2);
  if( n==0) puts("risheh nadarad" );
  if( n==1) cout<<x1;
  if( n==2) cout <<x1 <<x2;
}
int f( float a ,float b ,float c ,float *p1 ,float *p2 )
{
  float d;
  d= b*b-4*a*c;
  if( d<0) return 0;
  if( d==0)
  {
   *p1 = -b/2*a;
   return 1;
  }
  *p1 =( -b+sqrt(d))/(2*a);
  *p2 =( -b-sqrt(d))/(2*a);
  return 2;
}

آرایه ها به عنوان آرگومان توابع :

در مورد آرایه ها فراخوانی توابع با آدرس در c++ به یکی از دو روش زیر صورت میگیرد:

روش اول :


void f1( int b[]);
void main()
{
  int a[10] , j;
  for( i=0 ; i<10 ;i++)
   b[i]=i;
   f1(a);
   for(i=0 ; i<10;i++)
    cout<<a[i];
}
void f1(int b[])
{
  int i;
  for(i=0 ; i<10 ; i++)
  {
   b[i]++;
   cout<< b[i];
  }
}

در این روش آرایه ی جدیدی تشکیل نمیشود. عناصر آرایه ی b به آرایه ی a منطبق میباشند.

روش دوم :

همانطور که گفته شد نام آرایه آدرس شروع آن را مشخص میکند.

بنابراین میتوانیم آدرس شروع آرایه را به تابع ارسال کنیم و در آنجا توسط

اشاره گر دریافت نماییم.


void f1(int *);
void main()
{
  int a[10] , i;
  for(i=0 ; i<10 ;i++)
   a[i]=i;
   f1(a);
   for( i=0 ; i<10 ; i++)
     cout<<a[i];
}
void f1( int *p)
{
  int i;
  for( i=0 ; i<10 ; i++ ,p++)
  {
   (*p)++;
   cout<< *p;
  }
}

مثال :

تابعی به نام slen بنویسید که آدرس یک رشته را به عنوان پارامتر دریافت کند و طولش را بنویسد.


int slen( char *p)
{
  int i ;
  for( i=0 ; *p ; i++ ;p++);
  retuen i ;
}

مثال :

تابعی به نام scmp بنویسید که آدرس دو رشته ی s1 و s2  را به عنوان پارامتر دریافت کند و اگر

s1 از s2 بزرگتر بود یک عدد مثبت و اگر s2 بزرگتر بود عدد منفی و در صورت برابری صفر را برگرداند.


int scmp (char *p1 ,char *p2)
{
  for( ; *p1 && *p2 && *p1 ==*p2 ; p1++ , p2++ );
  if( *p1> *p2) return +1;
  if( *p1< *p2) return -1;
  return 0;
}