•  پلاک خوان

  • سسیستم RFID

  • سیستم برکد خوان

  • صدور قبض کاغذی اتوماتیک

  • سیستم کنترل راهبند

  • تردد شمار

  • سامانه تحت وب کنترل از راه دور