حذف نویز و اصلاح تصویر و تابع gaussian در متلب (11)

آموزش برنامه نویسی متلب

حذف نویز و اصلاح تصویر و تابع gaussian در متلب

 آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی در متلب 11

می خوانیم :

1-  فرمول پایه اصلاح تصویر

2- نویز متناوب با فرکانس معلوم

3-انواع فیلترهای مکانی 

4-طریقه کد نویسی فیلترها در متلب

5- پیاده سازی فیلترها روی تصاویر

6- روش های متفاوت نویز گیری

 

حذف نویز و اصلاح تصویر و تابع gaussian و باز یابی تصویر از کار کرد های پردازش تصویر متلب میباشد  .

با فرمول پایه به اصلاح تصویر می پردازیم که این خود روش هایی دارد :

مراحل اصلاح تصویر متلب

در مسیر مراحل اصلاح از تصویر نویز دار و خراب g به تصویر احیا شده f^ میرسیم .

نویز متناوب با فرکانس معلوم متلب

یک نویز متناوب با یک فرکانس معلوم  ساده ترین حالت  آن است ، چون N , H مجهول است پیدا کردن دقیق خطا ممکن نیست .

نویز متناوب با فرکانس معلوم

در تابع دلتای دیراک چهار عضو در محل تمرکز آن وجود دارد که عبارتند از  (u , – u , -v , +v +) فقط این چهار عضو مقدار دارد .

تابع دلتای دیراک متلب

وقتی u به uk  نزدیک شود برابر 0 است اگر u به بینهایت میل کند برابر 1 است .

به معرفی فیلترهای مکانی متلب میپردازیم :

1- فیلتر Average یا میانگین کد نویسی و اجرای آن در متلب با average و نمایش آن با تابع fspecial میباشد .

2- فیلتر Median یا میانه کد نویسی و اجرای آن در متلب با تابع  medfilt2 میباشد .

تابع میانه متلب

3- فیلتر میانگین هندسی اجرا و کد نویسی آن در متلب با تابع colfilt میباشد .

میانگین هندسی متلب

4- فیلتر میانگین توافقی یا هارمونیک که اجرا و کد نویسی آن در متلب  با تابع colfilt میباشد .

تابع هارمونی متلب

5- فیلتر Contra harmonic یا شبه هارمونیک که اجرا و کد نویسی آن در متلب با تابع colfilt میباشد .

تابع Contra harmonic متلب

6- فیلتر Max یا بیشینه که کد نویسی و اجرای آن به عهده تابع  ordfilt2 در متلب میباشد .

7- فیلتر  Min یا کمینه که کد نویسی و اجرای آن به عهده تابع ordfilt2 در متلب میباشد .

8- فیلتر mid-point یا میانی که کد نویسی و اجرای آن به عهده تابع colfilt در متلب میباشد .

تابع mid-point متلب

9- فیلتر Alpha – trim که کد نویسی و اجرای آن در متلب با حذف از انتها یا ابتدا صورت میگیرد .

Alpha – trim متلب

هر کدام از این فیلترها را روی تصویر اجرا کنیم میتوانیم نویزهایی را از تصویر پاک کنیم .

از حذف نویز و فیلترینگ جهت رفع نویزهای پلاک در سیستم پلاک خوان پارکینگها جهت تشخیص پلاک خودرو بصورت هوشمند استفاده میشود که در نرم افزارهایی مانند اتوماسیون پارکینگ ، کنترل تردد خودرو مورد استفاده قرار میگیرند.

طریقه کد نویسی فیلترها در متلب :

 

 1. function      g = spatialFilter ( Type , Size , Varargin )
  if    nargin < 3    I I   isempty ( size ) 
        size =  [3  3] ;
  end 
  if    nume 1 (size ) = = 1
        size = [size   size] ;
  end
  Type = Lower ( Type ) ;
  Switch Type 
  Case ‘ median ‘ 
  g = medfilt2 ( f , size ) ;
  Case  { ‘ average ‘ , ‘ mean ‘ } 
  W = fspecial ( ‘average ‘ , size ) ;
  G = imfilter ( f , w ) ; 
                 Case   { ‘ geomtric ‘ , ‘gmean’ , ‘geomean’ , ‘ geomtricmean ‘}
  g = colfilt (f , size , ‘ sliding ‘ , @GeomtricMean ) ;
  Case { ‘ harmonic ‘ , ‘ hmean ‘ , ‘ harmean ‘ , ‘ harmonicmean ‘}
                 g = colfilt (f , size , ‘ sliding ‘ , @ HarmonicMean) ;
  Case { ‘ charmonic ‘ , ‘ contraharmonic ‘}
  if     isempty ( Varargin )
         Q = 1 ;
  else
           Q = Varargin } 1 { ;
  end 
  fun = @ (X) ContraHarmonicMean ( X , Q ) ;
  
               g = colfilt (f , size , ‘ sliding ‘ , fun ) ;
                  Case ‘ max ‘
  g= ordfilt2 (f , prod ( size) , true ( size ) ) ;
   Case ‘ min ‘
  g= ordfilt2 ( f , 1 , true ( size ) ) ;
   Case ‘ midpoint ‘
  gmin = ordfilt2 ( f , 1 , true ( size ) ) ;
  gmax= ordfilt2 (f , prod ( size) , true ( size ) ) ;
  g=( gmin + gmax ) /2 ;
   Case ‘ alphatrim ‘
  if     isempty ( Varargin )
         alpha = 0 . 1 ;
  else
        alpha = Varargin } 1 { ;
  end 
  fun = @ ( X ) AlphaTrimMean ( x ,  alpha ) ;
  g = colfilt ( f , size , ‘ sliding ‘ , fun ) ;
                Other wise
                   Error ( ‘ Undefined filter type . ‘ ) ;
  end 
  function       gm= GeomtricMean (X)
  gm= exp (mean (Log ( X ) ) ) ;
  end 
   function       hm = HarmonicMean (X)
  hm= 1./mean (1./X) ;
  end 
    function      chm= ContraHarmonicMean (X)
  Chm= Sum ( X . ^ (Q+1) ) ./Sum( X . ^ Q ) ; 
  end 
   function      atm = AlphaTrimMean ( X , alpha ) 
      atm = zeros ( 1 , size ( x , 2 ) ) ;
  for      j = 1 : nume 1 (atm ) 
           xtj = AlphaTrim ( x ( : , j ) , alpha ) ; 
           atm ( j ) = mean ( xtj ) ;
  end
   function       xt= AlphaTrim ( X , alpha )
  nx = numel ( X ) ;
  nt = 2*round ( alpha * nx/2 ) ;
  xt = sort ( X ) ;
  xt ( [ 1 : nt/2  end – nt/2 + 1 : end ] ) = [ ] ;
  end

آغاز کد نویسی با پیاده سازی فیلتر به تصویر :

 1. Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  f = imread ( ‘Coins . png ‘ ) ;
  f = im2double ( f ) ;
  g = imnoise ( f , ‘ salt   &    pepper ‘ ) ;
  figure ;
  subplot (1, 2, 1 ) ;
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot (1 , 2 ,2 ) ;
  imshow ( g ) ;
  title ( ‘ Noisy Image ‘ ) ;

اصلاح تصویر تابع gaussian متلب

چند نمونه نویز را به تصویر میدهیم تا بتوانیم به نتیجه بهتری در تصویر برسیم .

 1. Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  f = imread ( ‘Coins . png ‘ ) ;
  f = im2double ( f ) ;
  g = imnoise ( f , ‘ salt   &    pepper ‘ ) ;
  fhat1= spatialFilter ( g , ‘median‘ , [5   5] ) ;
  fhat2= spatialFilter ( g , ‘ average ‘ , [5   5] ) ;
  fhat3= spatialFilter ( g , ‘geomtric‘ , [5   5] ) ;
  fhat4= spatialFilter ( g , ‘harmonic‘ , [5   5] ) ;
  figure ;
  subplot (2, 3, 1 ) ;
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot (2, 3, 2) ;
  imshow (g) ;
  title ( ‘ Noisy Image ‘ ) ;
  subplot (2, 3, 3) ;
  imshow ( fhat 1 ) ;
  title ( ‘ After Meadin Filter ‘ ) ;
  subplot (2, 3, 4) ;
  imshow (fhat 2 ) ;
  title ( ‘ After Average Filter ‘ ) ;
  subplot (2, 3, 5) ;
  imshow (fhat 3 ) ;
  title ( ‘ After Geometric Mean Filter ‘ ) ;
  subplot (2, 3, 6 ) ;
  imshow (fhat 4 ) ;
  title ( ‘After Harmonic Mean Filter ‘ ) ;

اصلاح تصویر تابع gaussian متلب

شبیه ترین نمونه به تصویر اصلی درتابع After Meadin Filter  دیده شد .

 

 1. function       gm= GeomtricMean (X)
              epsilon = 0.001 ;
           % x = max (x , epsilon ) ;
            x = ( 1- epsilon ) * x + epsilon ;
           gm= exp (mean (Log ( X ) ) ) ;
  end 
   function       hm = HarmonicMean (X)
              epsilon = 0.001 ;
           % x = max (x , epsilon ) ;
            x = ( 1- epsilon ) * x + epsilon ;
            hm= 1./mean (1./X) ;
  end 
  Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  f = imread ( ‘Coins . png ‘ ) ;
  f = im2double ( f ) ;
  %g = imnoise ( f , ‘ Gaussian ‘ , 0 , 0.01 ) ;
  g = imnoise ( f , ‘ salt   &    pepper ‘ ) ;
  fhat1= spatialFilter ( g , ‘median‘ , [5   5] ) ;
  fhat2= spatialFilter ( g , ‘ average ‘ , [5   5] ) ;
  fhat3= spatialFilter ( g , ‘geomtric‘ , [5   5] ) ;
  fhat4= spatialFilter ( g , ‘harmonic‘ , [5   5] ) ;
  fhat5= spatialFilter ( g , ‘ charmonic ‘ , [5   5] , 2 ) ;
  fhat6= spatialFilter ( g , ‘max ‘ , [5   5] ) ;
  fhat7= spatialFilter ( g , ‘min ‘ , [5   5] ) ;
  fhat8= spatialFilter ( g , ‘ midpoint ‘ , [5   5] ) ;
  fhat9= spatialFilter ( g , ‘ alphatrim ‘ , [5   5] , 0.1 ) ;
  figure ;
  subplot (3, 4, 1 ) ;
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 2) ;
  imshow (g) ;
  title ( ‘ Noisy Image ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 3) ;
  imshow ( fhat 1 ) ;
  title ( ‘Meadin Filter ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 4) ;
  imshow (fhat 2 ) ;
  title ( ‘Average Filter ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 5) ;
  imshow (fhat 3 ) ;
  title ( ‘Geometric Mean Filter ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 6 ) ;
  imshow (fhat 4 ) ;
  title ( ‘Harmonic Mean Filter ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 7 ) ;
  imshow (fhat 5 ) ;
  title ( ‘Contra - Harmonic Filter ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 8 ) ;
  imshow (fhat 6 ) ;
  title ( ‘Max Filter ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 9 ) ;
  imshow (fhat 7 ) ;
  title ( ‘ Min Filter ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 10 ) ;
  imshow (fhat 8 ) ;
  title ( ‘ Mid – point Filter ‘ ) ;
  subplot (3, 4, 11 ) ;
  imshow (fhat 9 ) ;
  title ( ‘ \alpha – trim Filter ‘ ) ;

اصلاح تصویر تابع gaussian متلب

 

حالا روی تصویر اصلی نویزهای دیگر را امتحان میکنیم .

چگونگی اصلاح تصویر و تابع gaussian متلب را دنبال میکنیم .

 1. g = imnoise ( f , ‘gaussian ‘ , 0 , 0.01 ) ;
  %g = imnoise ( f , ‘ salt   &    pepper ‘ ) ;

 

اصلاح تصویر تابع gaussian متلب

چهار فیلتر AverageFilter , MeadinFilter , contra-HarmonicFilter,α-trimFilter نزدیک ترین تصاویر به تصویر اصلی را ارائه میدهند .

نوع تصویر در بررسی این نویزها مهم است ممکن است با تصاویر جدیدتری به نتایج دیگری برسیم .

ادامه آموزش در مبحث 12