افزودن و حذف برنامه به StartUp ویندوز در c#

آموزش c# سی شارپ

افزودن اضافه و حذف کردن برنامه به StartUp ویندوز با رجیستری در c#

برای افزودن و حذف کردن برنامه به StartUp ویندوز با رجیستری در c# ابتدا کتابخانه win 32 را به پروژه اضافه کنید:


using Microsoft.Win32;

اکنون برای افزودن برنامه به استارت آپ از کد زیر در سی شارپ استفاده کنید:


private void AddStartUpKey(string _name, string  _path)
{
    RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);
    key.SetValue(_name, _path);
}

اکنون برای حذف برنامه از استارت آپ ویندوز از کد زیر استفاده میکنیم:


private void RemoveStartUpKey(string _name)
{
    RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);
    key.DeleteValue(_name, false);
}

نکته:

در کدهای بالا _name نام کلید یا برنامه ای است که در میخواهیم به استارت آپ ویندوز اضافه کنیم و نیز _path مسیر فایل اجرایی برنامه ای است که میخواهیم در رجیستری به start up اضافه کنیم.

برای دستور جستجو در c# نیز میتوانید از اینجا ببینید.