برنامه اعداد متقارن چهار رقمی در C++

در این بخش به چند نمونه از برنامه های اداد متقارن در c++  مراجعه میکنیم

برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد متقارن 4 رقمی را در خروجی چاپ کند؟


void main()
{
int k,i,j;
for(i=1;i<=9;i++)
   for(j=0;j<=9;j++)
   {
      k=i*1000+j*100+j*10+i;
      cout<<k;
   }
}

برنامه ای بنویسید که یک عدد چهار رقمی را از ورودی گرفته و بگوید متقارن است یا نه؟


void main()
{
int a;
cin>>a;
if ((a/100)+9 == (a%100)) cout<<"Yes";
}

راه حل دوم:


void main()
{
int a,b,c=0;
cin>>a;
for(b=a;b;b/=10)
   c=c*10+b%10;
if(c==a) cout<< "Yes";
}