برنامه چاپ جدول ضرب در C++

برنامه ای بنویسید که یک جدول ضرب ده در ده را در خروجی چاپ کند.


void main()
{
int i,j;
for(i=1;i<=10;i++)
{
  for(j=1;j<=10;j++)
   cout<<i*j<<'\t';
  cout<<endl;
}
}

نکته:

دستور ‘t\’ در چاپ بمعنی ایجاد یک فاصله به اندازه کلید Tab میباشد و دستور endl بمعنی پایان خط و رفتن به سر خط بعدی میباشد. از این دستورات برای بهینه سازی در هنگام چاپ و خروجی استفاده میشود.

با توجه به توضیحات بالا خروجی برنامه بالا بصورت زیر چاپ خواهد شد:


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
2  4  6  8  10 12 14 16 18 20
3  6  9  12 15 18...      30
...
...
10 20 30 ..          90 100