تطبیق پلاک و امنیت در سیستم تشخیص پلاک پارکینگ

برای فهیمدن فایده تطبیق پلاک بهتر است سرقتی را فرض کنیم که در حال وقوع است!

راننده ای به قصد سرقت یکی از خودرو ها وارد پارکینگ میشود و به مشابه سایر رانندگان قبض ورود دریافت میکند

خودرو خود را در کنار خودرو مورد نظر پارک نموده و از غفلت و عدم پوشش امنیتی استفاده میکند و خودرو را روشن کرده و اقدام به خروج خودرو میکند:

در حالت بدون تطبیق  کاربر به دلیل مشغله و عدم توجه مبلغ قابل پرداخت را از راننده گرفته و خودرو به راحتی هرچه تمام تر از پارکینگ خارج میشود به همین راحتی!

از انجایی که کاربر سیستم نمیتواند تک تک چهره راننده ها با خودرو ورودی انها یا پلاک انها به ذهن بسپارد این سرقت میتواند بقابل انجام باشد .

اما نرم افزار میتواند به راحتی تمام این اطلاعات را ذخیره کند و در هنگام خروج انها را با هم بررسی کند

در هنگام ورود خودرو تصویر خودرو با شماره کارت و شماره پلاک خودرو ثبت میگردد تا زمان ورود خودرو ثبت شود

در هنگام خروج نرم افزار شماره پلاک خودرو ورودی را با شماره پلاک خروجی و شماره کارت تطبیق میدهد و همزمان نمایش تصویر خروجی این تطابق را طی سه حالت کادر بندی دور تصویر به کاربر گزارش میدهد:

کادر قرمز : تطبیق پلاک ورودی و خروجی صفر است به ای معنی که برای خروج این خودرو نظارت بیشتر صورت گیرد

کادر زرد : تطبیق پلاک وروی و خروجی یک یا دو عدد نامشابه است که ممکن است به دلیل مخدوش بودن پلاک خودرو این حالت اتافاق افتاده باشد

کادر سبز : تطبیق کاملا صورت گرفته و این خودرو مجاز به تردد است.

برای سیستم های تمام هوشمند که ثبت خروج به صورت خودکار صورت میگیرد نیاز است تا این تطبیق به صورت خودکار انجام گرفته و در صورت عدم عدم تطبیق ار خروج خودرو جلوگیری شود به همین دلیل از قسمت امکانات نرم افزار برگنشان دوربین پلاک خوان میتوان واکنش نرم افزار در همه نسخه ها ( نرم افزار پارکینگ ترانزیت و نرم افزار راهبند پلاک خوان) را در این رخ داد مشخص نمود :

تطابق پلاک و امنیت
تطابق پلاک و امنیت

حالتهای تنظیمات جلوگیری از خروج درصورت عدم تطابق:

بدون واکنش :در صورت عدم تطابق پلاک ورودی ورخروجی نرم افزارواکنشی نشان نخواهد داد

فقط هشدار دهد:  علاوه بر نشان دادن کادر دور تصویر در صورت عدم تطابق فقط به کاربر هشدار داده میشود وخروج نیز ثبت میگردد

اجازه خروج ندهد : در صورت عدم تطابق پلاک ورودی و خروجی با نشان دادن کادر قرمز دور تصویر هشدار داده میشود اگر کاربر مهمان باشد اجازه خروج داده نمیشود و توسط مدیر خروج امکان پذیر است

آلارام امنیتی فعال شود : در صورت عدم تطابق آلارم امنیتی را فعال میکند

ثبت عملکرد : در صورت عدم تطابق نرم افزار از این واقعه گزارشی تهیه میکند

درصد مجاز : در صورت عدم تطابق معادل درصد فوق نرم افزار عدم تطبیق در نظر میگیرد برای مثال در هنگام ورود یکی از اعداد به جای 2 و3 اشتباه در نظر گرفته میشود این مقدار برای مثال 85 درصد است به عبارتی خودرو در صورت داشتن تطابق بالا تر از عدد فوق تطبیق کامل در نظر میگیرد در غیر این صورت در هنگام خروج کاربر با پیام های اخطار مواجه میگردد.