تعریف تعرفه دیماند در نرم افزار

نرم افزار پارکینگ

منظور از تعرفه دیماند تعرفه روز به روز است

تعرفه دیماند در نرم افزار پارکینگ : این تعرفه برای محاسبه روز شمار مورد استفاده قرار میگیرد. برای این منظور نوع تعرفه را بر روی دیماند تنظیم کنید و پس از ذخیره کلید دیماند را فشار دهید:

با کلید جدید یا ویرایش میتوانید تغییرات را اعمال کنید.در نوع تعرفه تعریف شده بالا اینگونه است که توقف از یک روز تا 5 روز هر روز 5.000 تومان و بین 5 تا 100 روز هر روز 12.000 تومان میباشد.

برای مثال چند نمونه را بررسی میکنیم:

2 روز و 1 ساعت : 3×5.000 = 15.000 تومان

7 روز و 3 ساعت: 5×5.000+ 3×12.000= 61.000 تومان

چند نکته :

حذف تعرفه قدیمی که قبضی برای آن ثبت شده باشد باعث حذف قبوض مربوط به آن تعرفه میگردد.بنابراین اگر قصد تفکیک یک تعرفه را دارید و یا اینکه تعرفه جدیدی قصد تعریف دارید بهتر است تعرفه جاری را ویرایش کنید.