جانمایی دوربین پلاک خوان در حالتهای خاص

  • جانمایی دوربین در پارکینگهای شیب دار:

وقتی برای پارکینگی با شیب منفی یا مثبت برای اتوماسیون پارکینگ جانمایی میکنید قطعا انتخاب ارتفاع مناسب دوربین برای تشخیص پلاک موضوع بسیار مهمی خواهد بود چرا که این شیب مستقیما به زاویه عمودی تشکیل شده با پلاک تاثیر گذار خواهد بود:

جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگهای شیبدار

در نمونه فوق فاصله دوربین از پلاک 7 متر است و مطابق جدول ارتفاع میتوانیم دوربین را تا ارتفاع 6.8متری نصب نماییم با اینحال نصب دوربین در حتی ارتفاع 5.5 متری هم اشکال دارد زیرا شیب 15 درجه باعث شده است زاویه ای که دوربین با پلاک تشکیل میدهد بیش از 45 درجه شود، در واقع هر چه شیب تندتر شود ارتفاعی که برای نصب در نظر میگیرید باید نسبت به شیب کمتر شود تا زاویه ساخته شده با پلاک کمتر باشد.

اگر در پارکینگهای شیبدار سیستم کنترل تردد هوشمند مجبور به نصب دوربین در ارتفاع بودیم مجبوریم جهت جبران نمودن ارتفاع فاصله دوربین از محل توقف خودرو را دورتر درنظر بگیریم تا با قربانی کردن فاصله مفید زاویه عمودی را کمتر و دقت تشخیص پلاک را بالاتر ببریم.

  • جانمایی دوربین در پارکینگ خودروهای سنگین:

در این پارکینگها بدلیل وجود بار و یدک و سایز بزرگ خودرو ها نسبت به پارکینگهای خودروهای سواری شهری جانمایی دوربین پلاک خوان متفاوت است، در این خودرو های بعضا پلاک در سمت راست خودرو و بر روی سپر نصب میشود و جانمایی مناسب برای این نوع خودرو ها را نسبت به خودروهای سواری معمولی متفاوت کرده است چرا که لاین حرکت پلاک گشادتری برای این خودرو ها باید در نظر گرفته شود:

جانمایی دوربین پلاک خوان خودروهای سنگین

 نحوه خود ساخت پارکینگ این را میطلبد که دربهای بزرگتری را برای تردد این خودرو ها در نظر بگیرند و نیاز به زاویه دید بیشتری برای مشاهده پلاک خواهیم داشت.

اکنون به بررسی جانمایی در پارکینگهای خودرو های سنگین میپردازیم:

نمونه جانمایی پارکینگ خودروهای سنگین برای نرم افزار پارکینگ پلاک خوان 1:

پارکینگ خودروهای سنگین بدون امکان جانمایی نیاز به پناهگاه با 40 سانتیمتر پناهگاه با رزولوشن 1مگا پیکسلی زوم با زاویه دید 30 درجه و آستانه شناسایی پلاک تا 12 متر.

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان پارکینگ خودروهای سنگین

بهترین جانمایی دوربین پلاک خوان در فاصله 4متری از لبه کانکس و 5.8 متری از پلاک میباشد. در این حالت زاویه بین پلاک و دوربین 31 درجه و برد مفید تشخیص پلاک قبل از دریافت قبض یا کارت 6.7 متر میباشد. واضح است که اگر از دوربین 2 مگا پیکسلی برای تشخیص پلاک در این فاصله استفاده کنیم امکان استفاده دوربین از حداکثر توان امکان ندارد زیرا فاصله 19 متری از دوربین در لاین حرکت پلاک پوشش داده نمیشود، اکنون این جانمایی را برای رزولوشن 2 مگا پیکسلی در فاصله بیشتر جانمایی میکنیم:

جانمایی دوربین در نرم افزار کنترل تردد

برای جانمایی با رزولوشن 2 مگا پیکسل با زاویه دید 30 درجه یا 1 مگا پیکسل با زاویه دید 20 درجه (آستانه شناسایی پلاک در 19 متری) بهترین مکان برای جانمایی دوربین پلاک خوان در فاصله 4.75 متری از لبه کانکس و 6.5 متر از پلاک میباشد. در این حالت زاویه بین پلاک و دوربین 28 درجه و برد مفید تشخیص پلاک قبل از دریافت قبض یا کارت 13.5 متر میباشد.

در جانمایی برای ارتفاع مناسب دوربین پلاک خوان در خودروهای سنگین حداقل ارتفاع از سطح زمین 0.8 متر است که در این حالت زاویه صفر درجه با پلاک خواهد داشت و این بهترین حالت جانمایی ارتفاع خواهد بود، و اما نصب دوربین پلاک خوان در سایر ارتفاعات همانند جانمایی عمودی در خودروهای سواری خواهد بود بنابراین در حالت اول که فاصله از پلاک 5.8 متر بود میتوانید حداکثر تا ارتفاع 5.5 متری یا ارتفاع مطمئنه 3.2 متری و در حالت دوم که فاصله دوربین از پلاک 6.4 بود میتوانید حداکثر در زاویه عمود 45 درجه در ارتفاع 6.3 متری و یا در ارتفاع مطمئن 30درجه در ارتفاع 3.7 متری سطح زمین دوربین را نصب نمایید.