جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

  • بهترین جانمایی مناسب جهت نصب دوربین پلاک خوان :

مهمترین فاکتور در جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان برای پارکینگها شناسایی آخرین محل توقف خودرو است که در پارکینگها جلوی کانکس ورودی یا خروجی جهت دریافت کارت یا قبض ورود به پارکینگ میباشد.

مهمترین فاکتور برای سیستم کنترل تردد نیز دانستن میانگین سرعت و موانع موجود برای شناسایی پلاک جلوی دوربین و پلاک میباشد تا بتوان حداکثر بهره وری را داشته باشیم. بعنوان مثال استفاده تنظیم دوربین بر روی 2 مگا پیکسل با توجه به حداقل زمان 600 میلی ثانیه برای شناسایی پلاک نیاز خواهیم داشت باید حداقل خودرو در زاویه دید در آستانه شناسایی 600 میلی ثانیه قرار گیرد، بنابراین فرضا اگر خودرویی با سرعت 50 کیلومتر در ساعت وارد پارکینگ شود سرعت آن حدود 14 متر در ثانیه خواهد بود و چون 14 متر کمتر از آستانه شناسایی دوربین است پس پلاک شناسایی خواهد شد، اما اگر خودرویی با سرعت 120 کیلومتر در ساعت وارد پارکینگ شود سرعتی در حدود 33 متر بر ثانیه خواهد داشت و شناسایی این خودرو در این حالت ممکن نیست!

همانطور که میدانیم نرم افزار پلاک خوان ما در اتوماسیون پارکینگ چنانچه زاویه دید حدود 45 درجه با پلاک را داشته باشد میتواند پلاک را مشاهده کند و تشخیص دهد، این زاویه درمورد زاویه عمودی (در ارتفاع) نیز صادق خواهد بود اما هرچه این زاویه کمتر باشد درصد صحیح شناسایی پلاک بالاتر خواهد رفت زیرا همپوشانی های بعضی از اعداد و کلمات شبیه هم کمتر خواهد بود، بعنوان مثال فرض کنید عدد 3 را از زاویه 50 درجه مشاهده میکنید، دندانه سوم عدد 3 بر روی دندانه دوم همپوشانی شده و شبیه به 2 خوانده میشود! این همپوشانی باعث ایجاد شباهتهای زیادی میشوند مثل عدد 7 به 2 یا بلعکس، شباهت حرف “ک” به “ی” یا حرف “س” به “ص” لذا توصیه میشود زاویه نصب دوربینها را بین 0 تا 30 درجه تنظیم کنید تا بهترین شناسایی پلاک را از تصویر داشته باشید.

برای پیدا کردن زاویه پلاک با دوربین در جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان به عکس زیر توجه کنید:

زاویه دوربین و پلاک

همانطور که ملاحظه میکنید زاویه B  زاویه مورد بحث در پلاک خوانی میباشد که هر چه این زاویه بیشتر شود قرائت و تشخیص پلاک سختتر خواهد شد، این زاویه حداکثر باید بین 0 تا 45 درجه باشد.

در زیر یک نمونه جانمایی کانکس و دوربین را با هم مورد بررسی قرار میدهیم تا نمونه جانمایی دوربین را شرح دهیم:

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

فرض کنیم که دوربین در فاصله 4 متری از کانکس قرار خواهد داشت، بنابراین زاویه با دوربین برابر با 27 درجه است که در محدوده مناسب تشخیص پلاک در جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان خواهد بود و با توجه به زاویه 30 درجه دید دوربین در حالت زوم دوربین حداکثر پوشش جهت خواندن پلاک را خواهد داشت.

اگر دوربین در فاصله کمتری قرار گیرد:

بهترین جانمایی دوربین پلاک خوان                                               

در این حالت زاویه دوربین حدود 50 درجه خواهد بود و شناسایی پلاک غیر ممکن میگردد! پس جانمایی دوربین در فاصله کمتر از 2.2 متر (زاویه بیش از 45 درجه) اشتباه خواهد بود.

میتوانید زاویه دوربین و پلاک را بصورت زیر محاسبه نمایید:

خودرویی را در آخرین نقطه از محل مورد نظر دریافت کارت یا قبض در جلوی کانکس متوقف کنید، نقطه ای که اکنون پلاک قرار دارد را نقطه A  بنامید (وسط پلاک را مد نظر است).

نقطه ای را که لنز دوربین قرار دارد نقطه B  بنامید.

نقطه دلخواهی از کانکس را انتخاب کنید و آنرا نقطه C  بنامید.

اکنون فاصله های A,B,C را با متر اندازه گیری کنید.

زاویه B با فرمول زیر محاسبه میشود:

فرمول محاسبه زاویه دوربین پلاک خوان

برای مثال زاویه زیر را محاسبه میکنیم:

فرمول محاسبه زاویه در پلاک خوان

مطابق فرمول بالا اندازه ها را جایگذاری میکنیم:

محاسبه نمونه زاویه دوربین

بنابراین اندازه زاویه  B برابر با 23.65 درجه است.

قطعا دانستن کلیه روابط مثلثاتی و نحوه محاسبه ArcCos زوایا کار دشواریست لذا ما مقدار زاویه هر درجه را محاسبه و در جدول زیر قرار داده ایم:

مقدار ArcCos

0.65

0.71

0.77

0.82

0.87

0.91

0.94

0.97

0.98

0.99

1

زاویه بر حسب درجه

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

در رابطه با جانمایی دوربین در ارتفاع نیز همین مسئله صادق است لذا ارتفاع های مناسب و فاصله های مناسب از پلاک در جانمایی دوربین پلاک خوان بصورت زیر خواهد بود:

ارتفاع مناسب جانمایی دوربین پلاک خوان

زاویه ارتفاع اول a که 15 درجه است و با دوربین x بر روی پایه نصب شده است. زاویه دومb  که حدود 30 درجه و با دوربین Y که بر روی پایه نصب شده است و زاویه سوم c  که حدود 45 درجه است و با دوربین Z بر روی پایه نصب شده است.

در پیدا کردن بهترین جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در ارتفاع هر چقدر زاویه به صفر نزدیکتر باشد نیز دقت تشخیص پلاک بالاتر خواهد رفت . ممکن است بر اساس محل پارکینگ جانمایی دوربین در حالتهای ایده آل را نداشته باشیم برای مثال در سیستمها کنترل تردد شهری ممکن است دوربین در ارتفاع 5 متری قرار گیرد لذا با توجه به زاویه ساخته شده فاصله دوربین از خودرو متغیر خواهد بود ؛ بعنوان مثال اگر دوربین در ارتفاع 5 متری باشد چنانچه زاویه 30 درجه باشد (مانند دوربین در پایه Y مطابق عکس) پلاک از دوربین تقریبا 8.5 متر خواهد بود و اگر بخواهیم فاصله از پلاک را کمتر در نظر بگیریم باید زاویه عمودی با پلاک را بیشتر کنیم مثلا در زاویه 45 درجه در ارتفاع 5 متری فاصله دوربین با پلاک تقریبا 5.5 متر خواهد بود.

در شکل زیر زاویه ها و ارتفاع های استاندارد مجاز نصب دوربین پلاک خوان برای زاویه های 15و30و45 درجه محاسبه شده است:

بهترین ارتفاع مناسب در جانمایی دوربین پلاک خوان نرم افزار کنترل تردد

نکته مهم: اکثرا در پارکینگها راهبند در جلوی خودرو قرار دارد که این راهبند در ارتفاعهای متفاوت مانع از مشاهده پلاک توسط دوربین میگردند، لذا بهترین زاویه برای جانمایی دوربین در این پارکینگها زاویه صفر است زیرا این تنها حالتی است که دوربین مقابل پلاک بوده و از زیر بوم راهبند میتواند براحتی پلاک را مشاهده کند، بعضا تا فاصله 3 متری از راهبند در ارتفاع 80 سانتیمتری نیز میتوان پلاک را بدون نقطه کور مشاهده نمود.

چنانچه در پارکینگ خود از راهبند استفاده میکنید جهت بهترین جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان باتوجه به اینکه ارتفاعهای هرکدام از راهبندها با یکدیگر متفاوت است و نیز فواصل قرارگیری راهبند متغیر است نمیتوان معیار دقیقی برای پیدا کردن نقطه کور در نظر گرفت لذا در صورتیکه امکان جانمایی دوربین در زاویه صفر درجه در ارتفاع وجود ندارد میتوانید با توجه به مکانهای مجاز نصب در ارتفاع  (زاویه کمتر از 45 درجه ) با توجه به محل نصب راهبند برای هر پارکینگ اختصاصی تعیین مکان شود. در عین حال ترجیح بر این است که دوربین در زاویه صفر درجه در ارتفاع (ارتفاع 40 تا 80 سانتیمتری زمین) نصب شود و زاویه افقی با پلاک بیشتر شود تا اینکه در ارتفاع باشد و زاویه افقی کم شود.

تا کنون در مورد دو نوع زاویه صحبت کردیم زاویه افقی (زاویه کناری پلاک) و زاویه عمودی (زاویه دوربین در ارتفاع از پلاک). اکنون این سوال مطرح میشود که آیا اگر هر دو زاویه در آستانه قرار بگیرند (هر دو زاویه 45 درجه باشند) بازهم قرائت پلاک ممکن است؟ آری، اما درصد صحت آن کم میشود برای آنکه مطمئن باشیم مکانی را که دوربین قرار میگیرد صحیح بوده و حتما پلاکها را صحیح قرائت میکند این نکته را مد نظر داشته باشید که حاصل جمع زوایای افقی و عمودی نباید از حداکثر 75 درجه تجاوز کند ، هرچه این عدد به صفر نزدیک باشد باشد شناسایی پلاک بهتری خواهیم داشت بنابراین در رابطه با زوایای افقی و عمودی این را بدانیم که هر زاویه افقی یا عمودی باید از 45 کمتر و حاصل جمع آنها نیز از  75 کمتر باشد.