جدیدترین نسخه نرم افزار پارکینگ 5.2.8

جدیدترین نسخه نرم افزار پارکینگ 5.2.8

1-تفکیک پورت ورودی و خروجی راهبند:

در این امکان نرم افزار به منظور ایجاد کنترل تردد میتوان بر اساس ورودی یا خروجی بودن نرم افزار امکان باز کردن راهبند را میسر نمود.

اتوماسیون پارکینگ  که برای ثبت ورود در نظر گرفته میشود با شروع پردازش پلاک در صورتی که پلاک مجوز عبور داشته

باشد راهبند را باز میکند و برای خروج همان خودرو باید مقابل دوربین خروجی قرار گیرد تا فقط توسط سیستم خروجی ثبت خروج و اعلام باز شدن راهبند صورت گیرد.

 

2-افزودن ثبت خروج همزمان در هنگام ورود در سیستم صدور قبض خودکار:

در بعضی از پارکینگ ها که خودرو فقط ثبت ورود میگردد مانند کنترل تردد در عوارضی ها  نرم افزار

پس از ورود بلافاصله خروج را هم ثبت میکند و چون تعرفه بر اساس یکبار تردد محاسبه میگردد مبلغ

در همان ورود از راننده دریافت میگردد.

 

3-افزودن امکان نمایش گزارش تردد بدون قبض بیش از یکروز در گزارشات:

در پارکینگ هایی که سیستم کنترل تردد هوشمند در انها اجرا میگردد صدور قبض ورود در زمانی صورت

میپذیرد که پلاک مشاهده شده توسط دوربین پلاک خوان جزوه مشترکین ، پرسنل و… باشد در غیر

این صورت هیچ واکنشی نرم افزار پارکینگ پلاک خوان بعد از پردازش پلاک انجام نمیدهد. این قسمت گزارشات امنیتی

کمک میکند تا مدیر پارکینگ لیستی از پلاک های مشاهد شده بدون صدور قبض را رصد کند.از طرفی

این گزارش کمک میکند تا مدیران پارکینگ های عمومی خودرو هایی که بدون دریافت قبض بیش از

یک روز است که در پارکینگ وجود دارند را آمار گیری کند.

 

4-امکان اضافه کردن دو شماره پلاک مجاز به تردد برای رانندگان اشتراکی:

virayeshpelak

 

در سیستم های کنترل تردد در بعضی موارد برای یک شخص چند خودرو باید ثبت گردد که درصورت

ورود با هرکدام از خودرو ها از یک حساب مشترک تردد صورت گیرد برای مثال در مجتمع های

مسکونی یک خانواده ممکن است مالک دو یا سه خودرو باشند ولی برای پرداخت شارژیک سهم

شارز را پرداخت کنند در این صورت برای حساب این مشترک سه پلاک یا بیشتر تعریف گردد.