حلقه while در c++

حلقه while در c++

برنامه نویسی c++

در برخی از مثال های برنامه نویسی لازم است که عملیات مشخصی چندین بار تکرار شوند این عملیات را حلقه while در c++ میگویند.

حلقه ی تکرار ساختاری است که مجموعه ای از دستورات را تا مادامی که شرط خاصی برقرار باشد تکرار می کند.

حلقه ی تکرار به دو صورت استفاده میشود. در حالت اول

شرط تکرار در ابتدای حلقه مورد بررسی قرار میگیرد و درصورت درست بودن آن شرط

دستورات داخل حلقه while انجام میشوند.

اما در حالت دوم ابتدا دستورات حلقه انجام میشوند و در آخر شرط حلقه مورد بررسی قرار میگیرد.

زبان برنامه نویسی C++ چندین نوع حلقه دارد که در اینجا حلقه ی while را بررسی خواهیم کرد.

حلقه while مانند حلقه for است اما شمارنده ندارد و فقط شرط ورود به حلقه را دارد.

در حلقه ی while تا مادامی که شرط خاصی برقرار است عملیات داخل حلقه تکرار میگردند.

در این دستور شرط در ابتدای حلقه بررسی میشود.

تا وقتی که شرط درست است دستورات بدنه while اجرا میگردد.

شکل کلی حلقه ی while به صورت زیر است :


while(شرط ورود به حلقه)
{
دستورات بدنه
}

مثال:

برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کند و چاپ کند که این عدد چند رقمی است.


void main()
{
int n, a=0;
cin>>n;
while( n>0)
{
n= n/10;
a++;
}
cout<<a;
}

نکته: در مثال حلقه while در c++ بالا شرط ورود و ادامه حلقه بزرگتر بود n  از صفر است.

مثال:

برنامه ای بنویسید که تعداد نامشخصی عدد را با هم جمع میکند.اعداد تا وقتی

از ورودی باید دریافت شوند که کاربر عدد صفر را وارد کند.


void main()
{
int s=0 , a;
cin>>a;
while( a!=0)
{
s=s+a;
cin>>a;
}
cout<<s;
}

نکته: همانطور که در مثال بالا میبینید شرط ورود به حلقه while برای دریافت مقدار مخالف بودن a با عدد صفر است.

مثال:

برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت و حاصل جمع ارقامش را محاسبه و چاپ کند.


void main()
{
int x , s=0,i;
cin>>x;
while(x<10)
{
i= x %10;
x=x /10;
s=i+s;
}
s=x+s;
cout<<s;
}

مثال: ( سورس معکوس عدد در c++ )

برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و معکوس عدد آن را چاپ کند.برای نمونه:

21498 =>> 89412


void main()
{
int x, s=0,i;
cin>>x;
while(x<10)
{
i= x %10;
x=x /10;
s=(i+s)*10;
}
s=x+s;
cout<< s;
}