ساختار حلقه do while در سی پلاس پلاس

برنامه نویسی c++

در این ساختار در زبان c++ ابتدا دستورات یکبار اجرا میشوند سپس شرط کنترل میگردد و در صورت برقراری شرط دستورات مجددا اجرا میگردند.

ساختار دستوری حلقه do while بشکل زیر است:

do
{
دستورات
}
while (شرط);

جهت درک بهتر مطلب قطعه کد زیر را ببینید:

void main()
{
int i=100;
do
{
   printf("\n %d",--i);
}
while (i);
}

خروجی برنامه بصورت زیر خواهد بود:

99

98

97

.

.

.

2

1

0