ساختار حلقه for در سی پلاس پلاس

برنامه نویسی c++

در ساختار حلقه for  در C++  ابتدا مقدار شرط شروع و سپس شرط ادامه چک شده و در صورت درست بودن شرط ادامه عملیات بدنه حلقه  for  اجرا میشوند و پس از بازگشت به ابتداری حلقه ابتدا مقدار افزایش و سپس شط کنترلی چک میشود.

ساختار این حلقه به صورت زیر است:


for(مقدار افزایش;شرط ادامه;مقدار اولیه)
{
دستورات
}

برای درک بهتر از ساختار این حلقه در برنامه نویسی مثال زیر را دقت کنید:


برنامه ای که یک عدد را از ورودی گرفته و بگوید آیا این عدد اول است یا نه در سی پلاس پلاس c++:
void main()
{
int a,b,s=0,i;
cin>>a;
for(i=1;i<a && a%i;s++,i++);
if(s==2) cout<<"Aval";
}

نکته:

در صورتیکه در پایان حلقه علامت ;  وجود داشته باشد تا زمانیکه شرط حلقه درست باشد برنامه به خطهای بعد نخواهد رسید مانند مثال بالا.

میتوانیم همزمان از چندین دستور کنترلی یا شرط ادامه در حلقه for  استفاده کنیم و نیز میتوان از نوشتن آن دستورات صرفنظر کنیم:


ساختار1     for(;a<b;)
ساختار2     for(;;)

در ساختار 1 فقط شرط ادامه وجود دارد (مانند حلقه while) در اصل این ساختار همان حلقه while  است

در ساختار 2 ما یک حلقه بی پایان تعریف کرده ایم