ساختار switch در C++

ساختار دستور switch case در زبان برنامه نویسی C++ و C

در این ساختار ابتدا مقدار متغییر با مقداریکه مقایسه میشود در صورت برابری مجموعه دستورات اول اجرا میشود و دستور break باعث میشود از ساختار خارج شویم. در غیر اینصورت مقدار متغییر با مقدار دوم مقایسه میشود و این کار ادامه خواهد داشت.

اگر متغییر با هیچ یک از مقادیر برابری نداشته باشد اگر در انتهای یکسری دستورات از دستور break استفاده نکنیم دستور case های بعدی تا زمانیکه به یک break برسد و یا اینکه به انتهای ساختار برسیم ادامه خواهد داشت.

استفاده از بخش default دلخواه است. میتوانیم با استفاده از بخش default اگر هیچکدام از عبارات بالا تایید نشد مقدار پیشفرضی را برگردانیم.
با توجه به توضیحات بالا ساختار دستور switch در زبان سی بصورت زیر است:


switch(نام متغییر)
{
  case مقدار1:
    مجموعه دستورات
    break;
  case مقدار2:
    مجموعه دستورات
    break;
   .
   .
   .
  case مقدار n:
    مجموعه دستورات
    break;
  default
     مجموعه دستورات
}