شرح تعرفه ساعتی 1

تعریف تعرفه ساعتی 1

تعرفه ساعتی1: همانطور که در تصویر مشاهده میکنید بر اساس ساعت به ساعت تعرفه محاسبه میشود، تفسیر این نوع تعرفه به این صورت است که چنانچه راننده کمتر از یک روز (که معادل 24 ساعت است) در پارکینگ متوقف باشد مبلغ محاسبه شده بر اساس ورودی تا یک ساعت (ساعت اول) مبلغ 1000 تومان و هر ساعت اضافی (ورود به ساعت دوم به بعد) 500 تومان محاسبه میشود، این روند محاسبه تا مرز ساعت معادل یکروز (21 ساعت) ادامه خواهد داشت، چنانچه محاسبه بیش از 21 ساعت باشد مبلغی که برای معادل یکروز در نظر گرفته اید (10.000 تومان) محاسبه شده و مبلغی اضافه نمیگردد.

تفسیر تخفیف دقیقه بدین معنیست که چنانچه مدت توقف وارد ساعت اضافی شود چنانچه مدت اضافی کمتر یا مساوی مدت تخفیف دقیقه باشد (1 دقیقه) آنرا در محاسبات به حساب نمی آورد.

تفسیر دقیقه رایگان اول بدین معنی است که اگر خودرو کمتر یا مساوی آن مدت تعریف شده (2 دقیقه رایگان اول) در پارکینگ توقف کرده باشد و خارج شود مبلغ محاسبه 0 تومان (رایگان) خواهد بود.

چنانچه مدت توقف خودرو بیش از یکروز (24 ساعت) باشد نرم افزار پارکینگ هر روز را بر اساس هر 24 ساعت (10.000 تومان) در نظر گرفته و مابقی را بر اساس هر ساعت اضافی (500 تومان در نظر میگیرد).

اگر تخفیف پس از 24 ساعت را مقداری وارد کرده باشید این مقدار بر اساس ساعت بعد از 24 ساعت تخفیف برای راننده در نظر خواهد گرفت.

با توجه به مقادیر وارد شده در حالت نمونه بالا چند مثال برای خودروهای خارج شده از پارکینگ مطرح میکنیم:

0 روز و 0 ساعت و 2 دقیقه : رایگان

0 روز و 0 ساعت و 3 دقیقه : 1.000 تومان

0 روز و 1 ساعت و 1 دقیقه : 1.000 تومان (1 دقیقه تخفیف لحاظ گردید)

0 روز و 4 ساعت و 7 دقیقه : (1.000 تومان ورودی)+ 4×(500 تومان ساعت اضافی)  = 3.000 تومان

0 روز و 22 ساعت و 8 دقیقه : 10.000 تومان (بالای 21 ساعت معادل یکروز محاسبه خواهد شد)

1 روز و 0 ساعت و 51 دقیقه : 10.000 تومان (زیر 1 ساعت پس از یکروز تخفیف لحاظ میگردد)

5 روز و 9 ساعت و 1 دقیقه : 5×(10.000 هر 24 ساعت) + 9 × (500 تومان ورود به هر ساعت اضافی) = 54.500 تومان (1 دقیقه تخفیف نیز لحاظ گردیده است)