مدیریت مشترکین نرم افزار راهبند پلاک خوان

برای مدیریت نرم افزار راهبند پلاک خوان پارکینگ هوشمند کنترل تردد دلتا برای مشترکین چند خودرویی این قابلیت را در تنظیمات ایجاد کرده که دو خودرو بدون دردسر تردد کنند

یکی از چالش های همیشگی در مجتمع های مسکونی یا مجتمع های تجاری مدیریت راهبند پلاک خوان خودرو برای تردد مشترکین و پرسنلی است.

از جمله این چالشها مشترکینی که یک شماره اشتراک دارند ولی با چند خودرو تردد میکنند.اوضاع در مجتمع تجاری ممکن است چجالش برانگیز تر نیز باشد.تصور کنید پلاک خودرو یکی از صاحبان فروشگاه در یک مجتمع تجاری جزو خودرو های مشترک شده پارکینگ است.حال تصور کنید دو نفر یا دوخودرو با این شماره اشتراک اقدام به تردد کنند ، دو خودرو و یک جای پارکینگ! نرم افزار همیشه باشد در لحظه ورود یکی از این دو خودرو بررسی کند خودرو دیگر از این اشتراک داخل پارکینگ هست؟ در این صورت خودرو دوم به صورت متفرقه وارد پارکینگ شود.این بررسی خود شامل حالت های بسیار خاصی است که در مجال این توضیح نمیگنجد…

به تنظیمات نرم افزار برای فعال کردن این قابلیت مراجعه میکنیم:

از منوی امکانات وارد قسمت تنظیمات شده و سپساز برگنشان عملکرد کنترلر راهبند تنظیمات زیر انجام میشود:

تردد فقط یک پلاک به صورت اشتراک در لحظه : با فعال شدن این قسمت نرم افزار پارکینگ پلاکخوان هوشمند به ازای یک جایگاه فقط یک خودرو مشترک را مجاز برای تردد خواهددانست.در صورتی که چند پلاک متفاوت در هنگام ثبت مشتر ثبت شده باشد نرم افزار اولین پلاک که وارد شود را به عنوان پلاک مجاز به عنوان مشترک و سایر پلاک های ان اشتراک را به عنوان متفرقه در نظر میگیرد.

بازکردن راهبند خروج پس از چند دقیقه از آخرین ثبت :

همانطور که بالاتر توضیح داده شد نرم افزار راه بند پلاکخوان خودرو بصورت هوشمند در صورتی که برای یک شماره اشتراک دو پلاک ثبت شده باشد در هنگام ورود اولین خودرو آن را به عنوان مشترک یا پرسنل و پلاک های دوم به بعد را به عنوان متفرقه در نظر میگیرد.

و مانند سایر خودرو های متفرقه طبق تعرفه ثبت خروج انها انجام خواهد شد.

خودرو ای که به عنوان خودرو اول و به صورت مشترک مجاز به تردد ثبت شده است باید در هنگام خروج هم مجددا به عنوان مشترک ثبت خروج شود به این معنی که پس از تشخیص پلاک راهبند به صورت خودکار باز شود.همچنین خودرو دوم که به عنوان خودرو متفرقه ثبت ورود شده هم به عنوان متفرقه ثبت خروج شود یعنی پس از ثبت خروج توسط کارت یا قبض پس از پرداخت موفق راهبند باز شده و از پارکینگ خارج شود.

گاهی اوقات به دلایلی مثل مخدوش بودن پلاک یا کثیف بودن یا زاویه دار بودن دوربین پلاک خوان صفحه پلاک نرم افزار پلاکخوان خودرو بین اعداد شبیه به هم مثل 2 و3 یا 7 و2 دچار مشکل شود  در این حالت ممکن است پلاک دوم مشترک که به عنوان متفرقه ثبت ورد شده است قبل از پرداخت موفق با پردازش مجدد نرم افزار تشخیص پلاک و تغییرپلاک به اشتباه برای مرتبه دوم به عنوان پلاک اول مشترکین در نظر گرفته شود این اتفاق زمانی رخ میدهد که حتما خودرو مشترک اول از پارکینگ نیزخارج شده باشد.

اگر این حالت را در نظر بگیریم در این حالت خودرویی که باید به صورت متفرقه و پرداخت وجه از پارکینگ خارج میشد با این اشتباه به عنوان مشترک خارج شده و باعث ضرر و زیان مالی خواهد شد

در این تنظیم دقیقه را بعد از آخرین پردازش پلاک مشترک ، در نظر گرفته میشود تا نرم افزار ثبت خروج یا ورودی و عملکردی پس از مشاهده پلاک ملی مشترک انجام ندهد.

مدیریت راهبند پلاک خوان چند خودرویی
مدیریت راهبند پلاک خوان چند خودرویی

تداخل مشترک با متفرقه در هنگام چاپ قبض :

اگر مشترکی هنگام ورود به پارکینگ اقدام به فشردن کلید برای چاپ قبض کند در عین حال که اشتراک هم دارد نرم افزار پارکینگ هوشمند پلاک خوان میتواند واکنش مختلفی را در اینحالت به صورت پیش فرض نشان دهد و نیز راه بند را کنترل نماید.

در برگنشان سایر تنظیمات از منوی تنظیمات مدیر میتواند برای این حالت خاص واکنش های زیر را در نظر بگیرد:

ارسال پیام تصمیم گیری به کاربر: مدیر سیستم میتوان با اتخاب این گزینه در هنگام رخ دادن این اتفاق با اعلام پیام هشداری به کاربر مانع از ادامه عملیات شود

ارسال بوق ممتد به کنترلر: در صورتی که فاصله ای بین سیستم و درب وجود داشته باشد نرم افزار میتواند بوق ممتدی را به کنترلر راهبند ارسال کند تا کاربر مانع از فشردن مجدد شصتی توسط راننده شود

بدون واکنش: در صورت انتخاب این گزینه نرم افزار در این حالت هیچگونه واکنشی نشان نخواهد داد و مانع از چاپ قبض توسط راننده یا کاربر نخواهد شد

پخش پیام صوتی از اسپیکر: در صورت عدم وجود کاربر در سیستم های تمام هوشمند میتوان پیامی را مبتنی بر بازدارندگی راننده از اقدام فوق از اسپیکر پخش نمود

برای قیمت راهبند پلاک خوان هوشمند پارکینگ با ما تماس بگیرید.