نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2 :

 

شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود ندارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با امکان تنظیم تا 3 مگاپیکسل.

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان

با توجه به اینکه فرضا امکان جانمایی دوربین به موازات خط منتهی به کانکس امکان جانمایی ندارد کار را ادامه میدهیم و ما باید دوربین را 40 سانتیمتر عقبتر از محل خط موازی منتهی به کانکس نصب کنیم، بهترین مکان برای نصب دوربین جایی است که برد دور بیشتر را ببیند و در هنگام توقف کامل خودرو دوربین بتواند پلاک را مشاهده و تشخیص دهد، یعنی اینکه زاویه ای که لنز دوربین با مرکز پلاک دارد از 45 درجه کمتر باشد.

فاصله 3.90 متری از لبه کانکس بهترین مکان برای نصب دوربین خواهد بود در این فاصله فاصله دوربین تا پلاک 5 متر است و با مرکز پلاک زاویه 21.5 درجه تشکیل میدهد و از طرفی میتواند تا فاصله 7.5 متری مانده به کانکس پلاک را تشخیص دهد حال آنکه اگر دوربین را کمی نزدیکتر کنیم لبه کانکس جلوی دوربین را میگیرد و مانع از قرائت پلاک میشود، بعبارتی استفاده از پناه برای جانمایی امنتر دوربین باعث شد تا محل جانمایی دوربین عقبتر نصب گردد تا بتوان لبه کانکس را از تصویر دوربین در برد مفید حذف کنیم.

ارتفاع مناسب در جانمایی فوق بر حسب فاصله دوربین از پلاک خودرو که 5 متر است میتواند با زاویه حداکثر 45 درجه یعنی در ارتفاع 4.7 متری و یا در ارتفاع مطمئن از پلاک خوانی همه خودرو ها 30درجه در ارتفاع 2.8 متری و حداقل در بهترین زاویه صفر درجه در ارتفاع 0.4 متری نصب کنیم.

جانمایی فوق برای استفاده از دوربین 1 مگا پیکسل  مناسب است اما برای حالتی که از 2 مگا پیکسل استفاده میکنید اصلا مناسب نیست! علت واضح است، در دوربین 2 مگا پیکسل ما میتوانیم تا 19 متر فاصله پلاک را مشاهده کنیم حال آنکه در جانمایی فوق نمیتوان بخاطر وجود لبه کانکس ببینیم و در عمل استفاده از دوربین قویتر فرقی در اجرا نخواهد داشت! راهکار اینست که اگر میخواهید از دوربین 2 مگا پیکسلی استفاده کنید باید دوربین را عقبتر از محل نمونه بالا نصب کنید. جانمایی دوربین 2 مگا پیکسل را برای تمرین به خودتان واگذار میکنیم اما در در نهایت بهترین مکان نصب در فاصله 5.7 متری از لبه کانکس و 6.75 متری از مرکز پلاک که در این حالت دوربین با پلاک زاویه 15 درجه خواهد ساخت.

ارتفاع دوربین در این حالت نیز حداکثر در زاویه 45 درجه در ارتفاع 6.5 متری یا در زاویه 30 درجه مطمئن 3.7 متری تا زاویه صفر درجه در بهترین حالت در ارتفاع 40 سانتیمتری برای نرم افزار پلاک خوان خواهد بود.

در صورت جانمایی مناسب دوربین در حالت 2 مگا پیکسلی میتوانید در فاصله 13 متر قبل از رسیدن خودرو به محل دریافت قبض یا کارت پلاک خودرو را در نرم افزار کنترل تردد تشخیص دهید.