چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان  :

شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود دارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با امکان تنظیم تا 3 مگاپیکسل ، پنجره های دریافت کارت و قبض در انتهای کانکس تهیه شده است.

در این حالت بهترین مکان جانمایی در فاصله 4.6 از لبه کانکس و 3.3 متری از پلاک است، در این حالت پلاک کاملا در دوربین قابل رویت است و از حداکثر برد دوربین برای شناسایی پلاک استفاده شده است.

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان

در این جانمایی اگر دوربین را به عقبتر ببریم برد مفید دوربین را کاهش داده ایم و اگر نزدیکتر کنیم پلاک از دید دوربین خارج میشود هر چند با کمی متمایل کردن دوربین به سمت پلاک این مشکل مرتفع میگردد اما برد برد مفید دوربین در لاین حرکت قرار نمیگیرد و درنهایت جابجایی برای داشتن برد مفید بیشتر نادیده گرفته میشود.

در جانمایی بالا شناسایی برای دوربین 1 مگا پیکسل پلاک از 9 متر مانده به محل توقف خودرو انجام میشود و در دوربین های 2 مگا پیکسل از 16.5 متر مانده به محل دریافت کارت یا قبض پلاک شناسایی میشود.

ارتفاع دوربین در این جانمایی با توجه به فاصله دوربین از پلاک خودرو که 3.30 متر است با توجه به دیاگرام و نکات گفته شده میتواند حداقل در ارتفاع 40 سانتیمتری از سطح زمین (زاویه صفر درجه) بهترین حالت و در حداکثر در ارتفاع 3.30 متر (زاویه 45 درجه) قرار گیرد. هر چه ارتفاع کمتر باشد جانمایی بهتری خواهیم داشت. حداکثر ارتفاع در جانمایی مطمئن برای پلاک خوانی نیز زاویه 30 درجه است که با توجه به ارتفاع حدود 195سانتیمتری از سطح زمین خواهد بود.

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 4 :

شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود ندارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با امکان تنظیم تا 3 مگاپیکسل ، پنجره های دریافت کارت و قبض در انتهای کانکس تهیه شده است.

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان

در این حالت بهترین مکان جانمایی در فاصله 4.5 از لبه کانکس و 3.4 متری از پلاک است، در این حالت پلاک کاملا در دوربین قابل رویت است و از حداکثر برد دوربین در حالت 1 مگا پیکسل برای شناسایی پلاک استفاده شده است.

در این جانمایی اگر دوربین را به عقبتر ببریم برد مفید دوربین را کاهش داده ایم و اگر نزدیکتر کنیم پلاک از دید دوربین خارج میشود هر چند با کمی متمایل کردن دوربین به سمت پلاک این مشکل مرتفع میگردد اما برد برد مفید دوربین در لاین حرکت قرار نمیگیرد و درنهایت جابجایی برای داشتن برد مفید بیشتر نادیده گرفته میشود.

در جانمایی بالا شناسایی برای دوربین 1 مگا پیکسل پلاک از 9.2 متر مانده به محل توقف خودرو انجام میشود و در دوربین های 2 مگا پیکسل از 12.5 متر مانده به محل دریافت کارت یا قبض پلاک شناسایی میشود که این فاصله برای دوربین 2 مگا پیکسل حدود 15 متر خواهد بود و با توجه به برد دوربین 2 مگا پیکسل این فاصله کمتر از حداکثر برد این دوربین خواهد بود بنابراین برای جانمایی برای حالت 2 مگا پیکسل دوربین را در فاصله ای در عقبتر از مکان فعلی نصب کنیم که این حالت را نیز بررسی خواهیم کرد.

ارتفاع دوربین در این جانمایی با توجه به فاصله دوربین از پلاک خودرو که 3.40 متر است با توجه به دیاگرام و نکات گفته شده میتواند حداقل در ارتفاع 40 سانتیمتری از سطح زمین (زاویه صفر درجه) بهترین حالت و در حداکثر در ارتفاع 3.40 متر (زاویه 45 درجه) قرار گیرد. هر چه ارتفاع کمتر باشد جانمایی بهتری خواهیم داشت. حداکثر ارتفاع در جانمایی مطمئن برای پلاک خوانی نیز زاویه 30 درجه است که با توجه به ارتفاع حدود 2متری از سطح زمین خواهد بود.

اکنون برای بهترین جانمایی دوربین پلاک خوان در این حالت برای دوربین 2 مگا پیکسل مکان دوربین را کمی عقبتر باید انتخاب کنیم، لذا جانمایی در این حالت بشکل زیر خواهد بود:

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان

در این حالت برای استفاده از دوربین با کیفیت 2 مگا پیکسل مناسب میباشد فاصله دوربین از لبه کانکس 6.4متر و فاصله از دوربین 4.9 متر است در این حالت پلاک 14.3 متر قبل از دریافت کارت یا قبض شناسایی میشود. زاویه دوربین با مرکز پلاک 20 درجه خواهد بود.

ارتفاع مناسب در فاصله 4.9 متری پلاک با زاویه 45 درجه 4.6 متر و در زاویه مطمئن 30 درجه 2.7 متر و ارتفاع حداقل در زاویه صفر درجه 0.4 متر برآورد میشود.

کلیه جانماییهای انجام شده بالا را بصورت خلاصه در جدول زیر قرار میدهیم:

ردیف

محل پنجره دریافت قبض کانکس

پناهگاه دوربین

فاصله دوربین ازلبه کانکس( متر)

فاصله دوربین از پلاک( متر)

زاویه دوربین با پلاک( درجه)

رزولوشن دوربین( مگا پیکسل)

برد مفید قبل از ورود(متر)

حداکثر ارتفاع دوربین در زاویه 45درجه( متر)

ارتفاع مطمئن دوربین در زاویه30 درجه(متر)

1

در ابتدا

نیاز ندارد[1]

2.20

3.20

25

1

9.50

3.20

1.90

2

در ابتدا

نیاز ندارد

2.20

3.20

25

2

16.50

3.20

1.90

3

در ابتدا[2]

0.4متر[3]

3.90

5

21.5

1

7.50

4.70

2.80

4

در ابتدا

0.4متر

5.70

6.75

15

2

13

6.6

3.80

5

در انتها[4]

نیاز ندارد

4.60

3.30

24

1

9

3.30

1.90

6

در انتها

نیاز ندارد

4.60

3.30

24

2

16.50

3.30

1.90

7

در انتها

0.4متر

4.50

3.40

32

1

9.20

3.40

1.95

8

در انتها

0.4متر

6.40

4.90

20

2

14.30

4.60

2.60

جدول فوق اطلاعات بسیار مهمی در رابطه با انتخاب محل مناسب نصب دوربین و یا ساخت کانکس و انتخاب و تنظیم دوربین به ما خواهد داد اکنون به چند نمونه زیر دقت کنید:

 پنجره کانکس در ابتدا قرار دارد و نیاز به پناهگاه الزامیست بنابراین ردیف 3و4 مناسب هستند.

پنجره کانکس در انتها قراردارد و نیاز به پناهگاه الزامیست بنابراین ردیف 7و8 مناسب هستند.

هنوز کانکس در پارکینگ نصب نشده است و پارکینگ به برد زیاد برای دید نیاز دارد بنابراین ترجیحا پنجره در ابتدا باید نصب شود و حدالامکان دوربین در پناهگاه نصب نگردد.

کانکس و محیط فیزیکی پارکینگ به گونه ای است که حداکثر فاصله دید دوربین 10متر است بنابراین تنظیم دوربین روی رزولوشن 1 مگا پیکسل کفایت میکند و بالابردن بیش از حد آن بیهوده است، از طرفی باتوجه به حداکثر برد دوربین که 12 متر است و در تمام حالتها پوشش دهی انجام میشود انتخاب گزینه ای برای ما ارجحتر خواهد بود که امنیت بالاتری را داشته باشیم بنابراین گزینه 3و7 بهترین گزینه ها خواهند بود.

[1] امکان جانمایی دوربین در موازات کانکس وجود دارد

[2] فاصله انتهای پنجره تا لبه خارجی کانکس 2.5 متر است

[3] دوربین در فاصله یا پناه 40 سانتیمتری از خط موازی منتهی به لبه کانکس قرار گرفته است

[4] فاصله انتهای پنجره تا لبه خارجی کانکس صفر است